รายการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กำลังศึกษา)


ที่ รหัส ชื่อ-สกุล นักศึกษา ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ประเภท ระดับ อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะงานวิจัย
1 62971940101
นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี
-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล, รองศาสตราจารย์ ดร.กชกร ธิปัตดี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
2 62951930104
นางสาวรติยา พรามเกษร
-การพัฒนาแบบทดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ด้านการใช้สัญลักษณ์ ภาษา และการดำเนินการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยใช้ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบพหุวิภาค วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตา มัชฌิมา สอบเค้าโครง
3 63951940131
นายณัฐวุฒิ ทองอาจ
-การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เรื่องทวีปเอเชีย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์, อาจารย์ ดร.เกริกไกร แก้วล้วน แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
4 63955020111
นายปัณณธร นาวัน
-การพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
5 63955020105
นางสาววิชุดา หัสโน
-ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดอ้วน ลดพุงในบุคลากรโรงพยาบาลวารินชำราบ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร, อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
6 63955020109
ร้อยโทชัยรัตน์ กุลวิวัฒน์
-การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะในการป้องกันโรคมาลาเรียกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 23 ในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์, รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
7 63955020107
นางสาวอมรัตน์ บริบูรณ์
-การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทหารกองประจำการค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์, รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
8 63955020106
นางสาวสิริวรรณ จันทรศิริ
-ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับการออกกำลังกายต่อความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร, อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
9 63955020101
นางกฤติญา ไพศาลรภัทร
-โปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา ลอยหา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
10 63955020113
นางสาวชนันรัตน์ ดวงบุปผา
-การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคเมลิออยด์โดสิส เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2563 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ใจการุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา ลอยหา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
11 63955020112
นายพัลลภ ไกยะวินิจ
-การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ใจการุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา ลอยหา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
12 63955020110
นายชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์
-การพัฒนาระบบการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา ลอยหา, รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
13 63955020104
นางสาวพนมวรรณ์ สว่างแก้ว
-การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี-สปป.ลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา ลอยหา, รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ใจการุณ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
14 63955020103
นางสาวปาริชาติ สุริยุทธ
-การพัฒนารูปแบบสำหรับการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพื่อป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยงสูงแห่งหนึ่งของประเทศไทย วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
15 63955020102
นางณัฐปภัสร์ สังข์ทอง
-ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคผักและผลไม้ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
16 63951920102
นางสาวจารุพรรณ พิมพานิช
-การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จันทะหิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
17 63951920123
นายสมพล จันทรส
-การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จันทะหิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
18 63951920115
นายชนกนันท์ ทรงรัมย์
-การศึกษาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพวุฒิ ลังกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
19 62951940111
นางสาวพิศุทธิภา ศรีธรรมมา
-การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.สาวิตรี เถาว์โท, อาจารย์ ดร.เกริกไกร แก้วล้วน แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
20 61954010119
MRS. PONGMANEE PITAKSANTI
-แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยครูปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
21 63951940108
นางสาวปรารถนา ตุ๊สูงเนิน
-การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบาร์โมเดลเพื่อเสริมสร้างสมรรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ปริญา ปริพุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล ขันเขตต์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
22 63971920110
นางมาลี ไชยเสนา
-การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ สอบเค้าโครง
23 63979360102
นางอภิรดี เจริญนุกูล
-การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ชมผา สอบเค้าโครง
24 63979360104
นายไวกูณฐ์ ครองยุทธ
-การพัฒนารูปแบบการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ชมผา สอบเค้าโครง
25 63979360101
นางรุ่งนภา ทับหนองฮี
-การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะหน้ากากอนามัยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม จังหวัดชลบุรี วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา เพียรชนะ, รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา สอบเค้าโครง
26 63951920111
นางสาวศุภวรรณ ศุภษร
-การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จันทะหิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
27 63951920101
นางสาวกนกวรรณ อุ่นจิตต์
-การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จันทะหิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
28 63951920124
นายสุทธิรักษ์ ทัศบุตร
-การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพวุฒิ ลังกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
29 63951920119
นายพิพัฒน์พงษ์ พงกะพันธ์
-การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ บุญรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
30 63951920116
นายชินวัตร เจริญนิตย์
-สภาพและปัญหาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ บุญรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
31 63951920109
นางสาววิไล พรมดาว
-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.อธิป เกตุสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
32 63951920114
ว่าที่ร้อยตรีจารุกิตติ์ สุดสุข
-สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษายุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.อธิป เกตุสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
33 63951920113
นายจักรพงษ์ ตระการไทย
-สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษายุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.อธิป เกตุสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
34 63951920120
นายพิสิษฐ์ นางวงษ์
-การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ ระบบวัดผลของครูผู้สอนสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.อธิป เกตุสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
35 63951920121
นายศรัณย์ ประสาร
-แรงจูงใจที่มีผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
36 63951920112
นายจักรกฤษณ์ หาญชัย
-การศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
37 63951920107
นางสาวปิยะดา มณีกาญจน์
-การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรวัลย์ โคตรตะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
38 63951920122
นายศุภโชค สาระบุตร
-สภาพและปัญหาการบริหารงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรวัลย์ โคตรตะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
39 63951920110
นางสาวศดานันท์ กันทะมา
-บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรวัลย์ โคตรตะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
40 63951920105
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐสินี ชาติสิทธิพัฒน์
-การศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรวัลย์ โคตรตะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
41 63951920106
นางสาวทิพย์วิมล ณุวงษ์ศรี
-ศึกษาสภาพขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรวัลย์ โคตรตะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
42 63951920118
นายปริญญา นันทา
-การศึกษาสภาพขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรวัลย์ โคตรตะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
43 61953330209
MR. SOPHEAK UN
-การปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.วิชัย ลุนสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
44 62954010112
นายภัทรพงษ์ เถาว์โพธิ์
-องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำบรรจุภัณฑ์พลาสติกของบริษัท เค.พลาสติก ไลฟ์ จำกัด วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ สอบเค้าโครง
45 62954010116
MR. VILAYSAK KONGSISOUK
-ปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (มหาชน) วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย หาระสาร สอบเค้าโครง
46 62953330204
นางสาวสุพัฒนา อยู่โต๊ะ
-พฤติกรรมการใช้สารสนเทศในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงามของวัยรุ่นจังหวัดศรีสะเกษ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ซาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
47 62953330203
นายอภิพัฒน์ สมพงษ์
-คุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่พึงประสงค์ของประชาชนตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ซาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
48 63951940102
นางสาวจิราภรณ์ บุญวิจิตร
-การพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ปริญา ปริพุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
49 63951940117
นางสาวรัชณาภรณ์ คำศรี
-การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ปริญา ปริพุฒ, อาจารย์ ดร.เกษศิริ ทองเฉลิม สอบเค้าโครง
50 63951940109
นางสาวพจนี สีมาฤทธิ์
-การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ปริญา ปริพุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา มูลสิน สอบเค้าโครง
51 62951940106
นางสาวนันทิยา กุลแก้ว
-การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาจ โสภาพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ สอบเค้าโครง
52 62951940113
นางสาวศศินิภา ศรีทอง
-การพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แม่กด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบร่วมมือวิธีแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาจ โสภาพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ สอบเค้าโครง
53 62951940129
MR. PHONEXAY NANTHALANGSY
-การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด KWL Plus เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาลาว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมสาธิต วิทยาลัยครูปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาจ โสภาพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ สอบเค้าโครง
54 61951920218
MR. SONEMANY DUANGCHANTHA
-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการและการกีฬา แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.นิรมิต ชาวระนอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
55 61951920215
MR. PHONEVILAY THANAKONE
-ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกศึกษาธิการและการกีฬา แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.นิรมิต ชาวระนอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
56 62951920213
นางสาวอุไร เกตกูล
-การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.สุรัติ จีระพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
57 62954010115
MISS CHANSOUDA SOUTHICHACK
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น Mobile Banking (BCEL ONE) ของลูกค้าธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (มหาชน) ในแขวงจำปาสัก วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
58 62979360102
นางสาววันทนีย์ โพธิ์งาม
-รูปแบบการป้องกันปัญหายาสูบผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว และกัมพูชา วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ชมผา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาจ โสภาพล สอบเค้าโครง
59 62951920225
MR. SANGTHONG EDVILAY
-การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยครูสาละวัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพวุฒิ ลังกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
60 62954010119
MR. ALEKSAYPHONE KHEMMALAY
-ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในเทศบาลแขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร สุขปลั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
61 62954010113
นายอนันต์เทพ รวมสา
-การปรับตัวที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 ของบุคลากรโรงพยาบาลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร สุขปลั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ สอบเค้าโครง
62 62954010106
นางสาวสร้อยสุดา ธรรมแก้ว
-ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขอสินเชื่อขนาดเล็กกับธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
63 62951920219
นายเผชิญ ชินป่า
-การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.สุรัติ จีระพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี สอบเค้าโครง
64 62951940128
MR. KHAMYATH KHEUANGKHAMSY
-การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดปัญหาฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนเต็ม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสาธิตวิทยาลัยครูปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล ขันเขตต์, อาจารย์ ดร.ปริญา ปริพุฒ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
65 62954010107
นางสาวสรัญญา ณิศาณฐมณ
-ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร อุ่นใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา สอบเค้าโครง
66 62951930101
นางสาวจิตษ์สุดา สามารถ
-การพัฒนาแบบวัดทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยการตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม, อาจารย์ ดร.ปาริชาต รัตนราช สอบเค้าโครง
67 62955020102
นางรัตนสุดา ไวยุกรณ์
-การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร, รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม สอบเค้าโครง
68 62979360103
นางสาวศิริลักษณ์ เงยวิจิตร
-ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนงานด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ชมผา, รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา สอบเค้าโครง
69 62951920117
นายปรเมศวร์ มงคลเสริม
-สภาพการบริหารงานวิชาการยุค 4.0 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.เกริกไกร แก้วล้วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ สอบวิทยานิพนธ์
70 62951920207
นางสาวเมวิกา แย้มยิ้ม
-การศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ในศตวรรษที่ 21 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จันทะหิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ สอบเค้าโครง
71 62951920210
นางสาวสุพัตรา ทุมชาติ
-การศึกษาสภาพและปัญหาในการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จันทะหิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
72 62951920206
นางสาวมันทนา ขุมกลาง
-ภาวะผู้นำทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ สอบวิทยานิพนธ์
73 62951920218
นายธวัชชัย นนท์พละ
-ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ พรมสีใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรวัลย์ โคตรตะ สอบเค้าโครง
74 62951920223
นายอุทัย สมเพาะ
-การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในยุคดิจิทัลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ บุญรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ สอบเค้าโครง
75 62951920211
นางอรุณี พิมพ์ดี
-การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ สอบเค้าโครง
76 62951920216
นายเฉลิม สารการ
-การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ พรมสีใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรวัลย์ โคตรตะ สอบเค้าโครง
77 62971920103
นางสาวสุปรียา วิชิต
-รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
78 62951920214
นายกิตติคุณ พงศ์พนาพิพัฒน์
-การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.เกริกไกร แก้วล้วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น สอบเค้าโครง
79 62951920212
นางสาวอัจฉรา ขันธวิทย์
-สภาพปัญหาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.เกริกไกร แก้วล้วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ สอบเค้าโครง
80 61951920219
นายอภิวัตร กูบกระโทก
-สภาพการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.เกริกไกร แก้วล้วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
81 62951920113
นางอุทัยวรรณ ปัญญาวัน
-ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในยุคดิจิทัลกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช ทาระหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
82 62951920201
นางสาวเกณิกา ชัยชาญ
-การศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการบริหารงบประมาณด้านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประทุมเวียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น สอบเค้าโครง
83 62954010102
นางชีวารัตน์ ปิมแปง
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร อุ่นใจ สอบเค้าโครง
84 62953330109
พันเอกสุรกิจ กาฬเนตร
-แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ 23 สังกัดกองทัพภาคที่ 2 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
85 62953330106
นางพรจันทร์ โขมะพัฒน์
-ภาพลักษณ์วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
86 62953330105
นางปุญชิดา ปัญญามี
-แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นดวงดี ศรีสุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
87 62953330104
นางสาวธนชาภา จันทวารา
-บทบาทพรรคการเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
88 62953330103
นางสาวชมบงกช สินธวาชีวะ
-แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการของคนพิการในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
89 62953330102
นางจุฑามาศ แสงสุข
-แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
90 62953330101
นางสาวจันทร์ชนก คุชิตา
-แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มอาชีพในอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
91 62951920221
นายเลิศสุขุม ป่งสุด
-การศึกษาการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.สุรัติ จีระพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ สอบวิทยานิพนธ์
92 62971920106
นายวีระพล บุญทวี
-รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ สอบเค้าโครง
93 61953330119
MR. SOUKSANH THEBVONGSA
-การพัฒนาศักยภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ สังกัดด่านชายแดนสากลวังเต่า แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
94 61953330118
MR. PHETSAKHONE SOMBATHDOUANG
-แนวทางการพัฒนาตลาดเขตเศรษฐกิจวังเต่าโพนทอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
95 61953330108
MR. SOUVANDY SOUKKOUANG
-แนวทางพัฒนาการให้บริการของบุคลากรแผนกโยธาธิการ และขนส่งที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีควบคุมน้ำหนัง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
96 62954010108
นางสุวคนธ์ จารุแพทย์
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา สอบเค้าโครง
97 62952440102
MR. KHAMBAY SOUVANNAXAP
-การพัฒนาระบบงานวิชาการวิทยาลัยการเงินภาคใต้ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ บรรลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช ทาระหอม แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
98 61953330210
MR. SOVANDY SOK
-แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบึงฌูก หมู่บ้านบันทายศรี ตำบลขนาสันดาย อำเภอบันทายศรี จังหวัดเสียบเรียบ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.กุลวดี ละม้ายจีน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม สอบเค้าโครง
99 61953330206
MR. VATHANA BUN
-แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวกัมพูชาในจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.กุลวดี ละม้ายจีน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม สอบเค้าโครง
100 61953330202
MR. SUNFY THAY
-การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชา วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.กุลวดี ละม้ายจีน, รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา สอบเค้าโครง
101 61953330211
นายอธิปัตย์ สลักคำ
-นวัตวิถีผ้ามัดย้อมลายแสงแรก บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร สอบเค้าโครง
102 61953330208
นายวุฒิชัย ระดาพันธ์
-อัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิ๔บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร สอบเค้าโครง
103 61953330201
นางสาวปิย์วรา ศรีริรมย์
-การพัฒนาสัมมาชีพของวิถีชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาบ้านคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร สอบเค้าโครง
104 61953330104
นางสาวสุดารัตน์ โกมลมาลย์
-การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเซนต์เอเมลี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม สอบเค้าโครง
105 61953330101
นางสาวจิราพร มีแก้ว
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม สอบเค้าโครง
106 62971920102
นางสาวนุชกานดา พิมโคตร
-รูปแบบการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิผล วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ สอบเค้าโครง
107 62979360107
MRS. BOUNPHENG PHOMMAPHAKDY
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการเงินภาคใต้ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาจ โสภาพล สอบเค้าโครง
108 62954010104
นางสาวดรุณี ศรีอุบล
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย หาระสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ สอบเค้าโครง
109 62951920122
นายวิชญวิสิฐญ์ สมเพชร
-การศึกษาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในที่เน้นการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.นิรมิต ชาวระนอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี สอบวิทยานิพนธ์
110 62951920222
ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ พึ่งภพ
-การเสริมสร้างพลังในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ พรมสีใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ สอบวิทยานิพนธ์
111 62951920202
นางสาวธัญชนก ศรีไหม
-สภาพการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ พรมสีใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
112 62951920215
นายคฑาวุธ คะลา
-การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช ทาระหอม, รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง สอบเค้าโครง
113 62953330112
MR. SAMBATH SOLSEIHA
-ระบบการเกษตรกับวิธีชีวิตเกษตรกรและแนวทางการพัฒนา : กรณีศึกษาหมู่บ้านตรอม ขางตะโบง ตำบลจะโรยเนียงง่วน อำเภอสรีย์สนอม จังหวัดเสียบเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
114 62953330111
MR. VANVICHVATH CHHEANG
-วิถีชีวิตและแนวทางการพัฒนานักศึกษากัมพูชาในระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
115 60671920104
นายอชิระ วิริยสุขหทัย
-รูปแบบการบริหารสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ สอบเค้าโครง
116 62971920108
นายอธิคม ทองกลม
-รูปแบบการบริหารแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี สอบเค้าโครง
117 61951940101
นายชยุตม์ เสนาเทพ
-การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดสมดุลภาษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.กชกร ธิปัตดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสุดา ทองเฉลิม สอบเค้าโครง
118 60751940114
นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณสิงห์
-การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารและการใช้เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.สาวิตรี เถาว์โท, อาจารย์ ดร.เกษศิริ ทองเฉลิม แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
119 62951940118
นางสาวอรดา พิสุทธิ์
-การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การผันคำกริยารูป (te form) ในภาษาญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.สาวิตรี เถาว์โท แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
120 60671940103
นางธนพร งามเถื่อน
-การพัฒนาหลักสูตรเสริมตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง จำนวนและพีชคณิต วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.กชกร ธิปัตดี, รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
121 62971920107
ว่าที่ร้อยตรีศิฐกร จำปาทิพย์
-รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัล ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น, รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง สอบเค้าโครง
122 62971920101
นางสาวนวพรรณ เชื้ออ่ำ
-รูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพวุฒิ ลังกา สอบเค้าโครง
123 62971920105
นายเรวัต สมบูรณ์
-รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคดิจิทัลในโรงเรียนเอกชน วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี สอบเค้าโครง
124 61951940116
นางศิริพร ใจงาม
-การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาชีววิทยา โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ปริญา ปริพุฒ, อาจารย์ ดร.สาวิตรี เถาว์โท แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
125 61951940115
นางสาววิลาสินี จันทร์วัติ
-การพัฒนาความสามารถด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงลึกของจังหวัดอะคิตะ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ปริญา ปริพุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
126 62971930103
นางสาวทาริกาณ์ แขมโคกกรวด
-การเรียนรู้ระบบบุญนิยมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชาวอโศก วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
127 62951920220
นายยศธนา คำศรี
-แนวทางการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรวัลย์ โคตรตะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ สอบเค้าโครง
128 62951920208
นางสาวยุภาวดี ชำนาญเวช
-สภาพการดำเนินงานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ บุญรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี สอบวิทยานิพนธ์
129 62951920205
นางสาวมัธนา กามะ
-การศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ บุญรมย์, รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง สอบเค้าโครง
130 62951940112
นางสาวรำไพพรรณ สุริยฉาย
-การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เรื่อง ภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติ สาระภูมิศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
131 62951930106
นางสุมิตรา ลิ้มสุวัฒน์
-การสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีวิเคราะห์อภิมาน วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสุดา ทองเฉลิม สอบเค้าโครง
132 62951930105
นางวรนุช ศรีพุทธิบาล
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ปาริชาต รัตนราช, รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
133 62951920204
นางสาวมัชฌิมา วงษ์จันทร์เพ็ง
-การศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น สอบวิทยานิพนธ์
134 62951920217
นายณัฐพัชร์ มัฌชิมะบุระ
-การศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น สอบวิทยานิพนธ์
135 62951920203
นางสาวธัญลักษณ์ สมคะเณย์
-สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น สอบวิทยานิพนธ์
136 62951940101
นางสาวกัญญรัตน์ ทัดเทียม
-การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง TPR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์, อาจารย์ ดร.สาวิตรี เถาว์โท สอบเค้าโครง
137 60671940104
นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์
-การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
138 62951940115
นางสาวศิริรัตน์ ครองยุติ
-การพัฒนาความสามารถการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบสืบเสาะด้วยวิธีการโต้แย้ง เรื่องกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตังควนิช, อาจารย์ ดร.ปริญา ปริพุฒ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
139 62951940108
นางสาวปรางค์ทิพย์ มานุพันธ์
-การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ปัญหาปลายเปิด วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์ แก่นอ้วน, อาจารย์ ดร.ปริญา ปริพุฒ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
140 62951920123
นายสุวิชชา อุทธสิงห์
-การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพวุฒิ ลังกา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
141 62952790102
MR. SIVILAY SIDACHANH
-แบบจำลองทางโครงสร้างของพระพุทธรูปวัดภูสะเหล่าแขวงจำปาสักโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร โสมณวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง สอบเค้าโครง
142 62952790101
MR. KHAMDENG MOUNGKHOUN
-การพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุภักดี สอบเค้าโครง
143 62952440101
นางสาวณัฏฐาพร แก้วสาธร
-การพัฒนาและประสิทธิภาพระบบงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ บรรลือ, รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ สอบเค้าโครง
144 62951940127
MRS. DUANGPHATHAI PEUNGCHANTY
-การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การตัดสินใจทางคลินิคโดยใช้แบบสถานการณ์จำลอง สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นสูงปีที่ 2 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจำปาสัก วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์, อาจารย์ ดร.ปริญา ปริพุฒ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
145 62951940110
นางสาวเปรมยุดา มั่นวงศ์
-การพัฒนาความสามารถในการอธิบายปรากฎการณ์เชิงวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตังควนิช, อาจารย์ ดร.ปริญา ปริพุฒ สอบเค้าโครง
146 61951940117
นางสาวศิวภัทร ส่งศรี
-การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค KWL PLUS สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.กชกร ธิปัตดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสุดา ทองเฉลิม สอบเค้าโครง
147 62854010101
นางจุฬารัตน์ กรุงศรี
-ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ สอบเค้าโครง
148 61971940104
พระครูภัทรปัญญานุยุต (อดุลย์ ชนีวงศ์)
-การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ สอบเค้าโครง
149 61952990201
นางสาวกชพร ผลสิน
-ผลการเสริมมะม่วงหาวมะนาวโห่ในอาหารต่อการเจริญเติบโตเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและการพัฒนาสีผิวในปลากัด วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักพล มุ่งลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรนี อะโอกิ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
150 60752990107
MR. PHONSAY KEOMANIVONG
-การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของพืชสกุลเปราะในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรนี อะโอกิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มูลสิน สอบเค้าโครง
151 60752990114
MR. SOMSAK KHAMBAI ONE
-ผลของอาหารเสริมสารสกัดผักหนามต่อการเจริญเติบโต จุลสัณฐานของลำไส้ และตับ ค่าโลหิต และค่าชีวเคมีของโลหิตในกบนา วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักพล มุ่งลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรนี อะโอกิ สอบเค้าโครง
152 60752990106
นางสาวมินตรา โคตรมิตร
-การสังเคราะห์สารเรืองแสงอินทรีย์ชนิดใหม่ที่เป็นอนุพันธ์ของฟลูออรีนเพื่อเป็นสารเรืองแสงสีน้ำเงินในอุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงอินทรีย์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา มูลสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ จันทร์คำ สอบเค้าโครง
153 60752990104
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีประภาพงศ์
-การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารที่มีมวลโมเลกุลสูงสำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิก วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา มูลสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ จันทร์คำ สอบเค้าโครง
154 61952990102
นายศรนรินทร์ มะโนรัตน์
-การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช การกระจายตัวตามแนวดิ่ง และความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชกับคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มูลสิน, อาจารย์ ดร.ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์ สอบเค้าโครง
155 62951920114
นายกฤษฎา บัวดก
-สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษายุคดิจิทัลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.อธิป เกตุสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ สอบวิทยานิพนธ์
156 61952990204
นางสาวสุรภี เสนคราม
-เส้นไหมเคลือบซิงค์ออกไซด์พิลลาร์มอนต์มอริลโลไนต์ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากใบข้าวไรซ์เบอรี่ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตังควนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา มูลสิน สอบเค้าโครง
157 60752990108
MISS KAVONE PHOUVANKHAM
-ผลของสารรีดิวซ์จากธรรมชาติต่อเส้นไหมที่เคลือบนาโนซิงค์ออหไซด์และซีโอไลต์ 4A ย้อมคราม วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตังควนิช สอบเค้าโครง
158 60752990102
นางสาวนิโลบล นามวงษ์
-การพัฒนานวัตกรรมผ้าไหมนาโนซิงค์ออกไซด์ย้อมมะเกลือ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตังควนิช สอบเค้าโครง
159 62951940105
นางสาวนันทศิริ กำเพ็ชร
-การพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้คำถามที่เน้นการรู้คิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์, อาจารย์ ดร.ปริญา ปริพุฒ สอบเค้าโครง
160 62951940104
นางสาวธมลวรรณ บุญญาสุ
-การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้วิธีการตั้งคำถามแบบโสเครติส เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์, อาจารย์ ดร.ปริญา ปริพุฒ สอบเค้าโครง
161 60753330118
MISS PHETSAMAI CHANTHALANGSI
-แนวทางการพัฒนาการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร สอบเค้าโครง
162 61951940109
นางสาวทัตชา อินทรสด
-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาญี่ปุ่น เรื่องคำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.สาวิตรี เถาว์โท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
163 61951940107
นางสาวณภัทรวรัญญ์ โสภานเวช
-การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ทวีปแอฟริกา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.สาวิตรี เถาว์โท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
164 61971940105
นางพิชรารัตน์ มีทอง
-การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณาญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาจ โสภาพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ สอบเค้าโครง
165 62951940124
นายอดิเรก หัถวงค์
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการบริโภคสินค้าและบริการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโครงงานเป็นฐาน วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ สอบเค้าโครง
166 62951940116
นางสาวศุภรา แสนแดง
-การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสุดา ทองเฉลิม, รองศาสตราจารย์ ดร.กชกร ธิปัตดี สอบเค้าโครง
167 62951920110
นางสาวรัชต์วดี สัจธรรมธนพิธ
-การศึกษาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ณรัช ไชยชนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี สอบวิทยานิพนธ์
168 62971940104
นางสาวสุพัตรา คำสุข
-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ สอบเค้าโครง
169 62951940126
นางสาวสุพัตรา ชมภู
-การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสุดา ทองเฉลิม, รองศาสตราจารย์ ดร.กชกร ธิปัตดี สอบเค้าโครง
170 62951940109
นางสาวปิยะภรณ์ พิชิตชัย
-การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้รูปแบบ B-SLIM Model สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสุดา ทองเฉลิม, รองศาสตราจารย์ ดร.กชกร ธิปัตดี สอบเค้าโครง
171 61951940119
นางสาวสุภาวดี เขียวสะอาด
-การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสุดา ทองเฉลิม, รองศาสตราจารย์ ดร.กชกร ธิปัตดี สอบเค้าโครง
172 62951920124
นายอภิเกียรติ สิงห์คำ
-การศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.เกษศิริ ทองเฉลิม, รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง สอบวิทยานิพนธ์
173 61951920220
นายอลงกรณ์ ศรีงาม
-การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.นิรมิต ชาวระนอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
174 61951920210
นายณรงฤทธิ์ เขียวบุตร
-คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.เกษศิริ ทองเฉลิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี สอบเค้าโครง
175 62854010102
นางสาวฐิญาภัสสร์ โคษา
-ปัจจัยที่มีผลต่อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุของศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ สอบเค้าโครง
176 61854010101
นายธวัชชัย กลางนา
- วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ไม่ระบุ
177 61971920104
นางสาวอภิญญา อยู่สุข
-รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี, รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง สอบเค้าโครง
178 61971940103
นายอนุวัฒน์ แก้วลอย
-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ สอบเค้าโครง
179 62951920106
นางสาวนิภาพรรณ โสพัฒน์
-การศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีของผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ณรัช ไชยชนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ สอบวิทยานิพนธ์
180 61951920208
นายจักรินทร์ อินทร์ชำนาญ
-สภาพและปัญหาการบริหารงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประทุมเวียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น สอบวิทยานิพนธ์
181 62951920111
นางสาววิลาวัลย์ อภิบาล
-การศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการนำเทคโนโลยีมาบริหารงานด้านวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ณรัช ไชยชนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ สอบวิทยานิพนธ์
182 62955020109
MR. ANOUSONE CHANTHAPASEUTH
-การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา ลอยหา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นดวงดี ศรีสุระ สอบเค้าโครง
183 62955020108
นางสาวสุธิดา สุธรรมมา
-การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด Contact Dermatitis ของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ใจการุณ, อาจารย์ ดร.พัชรี ใจการุณ สอบเค้าโครง
184 62955020107
MRS. KETKEO LOUANGXAY
-โปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนพื้นที่แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา ลอยหา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นดวงดี ศรีสุระ สอบเค้าโครง
185 62955020105
นางสาวอัญชรีรัตน์ สารการ
-ผลของโปรแกรมพัฒนาความรู้ และการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ใจการุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา ลอยหา สอบเค้าโครง
186 62955020104
นางสาวศิวพร พึ่งภพ
-ผลของโปรแกรมการบูรณาการแนวคิดการตลาดเชิงสังคมและแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพสำหรับการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์ สอบเค้าโครง
187 61854010103
นางสาวมลิวรรณ ชาจันโท
-แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี, รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ สอบเค้าโครง
188 61971920107
นายเกรียงไกร กุลบุตร
-รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 14 วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี, รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง สอบเค้าโครง
189 61971920105
นายกรพัฒน์ ศรีชนะ
-ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในยุคดิจิทัล วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพวุฒิ ลังกา, รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง สอบเค้าโครง
190 59671940105
นางวิชชุตา นพเก้า
-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชั้นเรียนกลับด้านตามแนวคิดการเรียนรู้แบบนำตนเอง และทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างหลักการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล, รองศาสตราจารย์ ดร.กชกร ธิปัตดี สอบเค้าโครง
191 61971920110
พระมหาบันทอน ทองสว่าง
-รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี สอบเค้าโครง
192 61971920111
นายประทีป ชัยศรี
-การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือการนิเทศการศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ สอบเค้าโครง
193 61971920106
นายกุลชาติ ชลเทพ
-กลยุทธ์การนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ, รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง สอบเค้าโครง
194 61951920212
นายเนติศักดิ์ มานะพิมพ์
-ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพวุฒิ ลังกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี สอบวิทยานิพนธ์
195 61979360107
MR. THIENHXAY SATHAPHONE
-การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรภาครัฐในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา, อาจารย์ ดร.ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
196 61979360101
นางสาวกนกรัตน พรรณเจริญ
-ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชนแดนไทย-ลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ชมผา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาจ โสภาพล สอบเค้าโครง
197 61951920201
นางสาวณัฐชยา ทะยะสุทธิ์
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมระเบียบวินัยนักเรียนในยุค 4.0 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง, รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
198 60754010105
นายศิวกร จึงสุวดี
-ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลือกใช้บริการผู้รับเหมาสร้างบ้านของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย หาระสาร สอบเค้าโครง
199 61954010118
นางสาวอติพร ลิพันธ์
-ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย หาระสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ สอบเค้าโครง
200 61954010105
MR. MAHANAKHONE SANGOUANVONG
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ SME ของผู้ประกอบการในนครปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลิณี ศรีไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
201 59671940103
นางสาวรัตนาพร แก้วมณี
-การพัฒนาหลักสูตรเสริมวิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.กชกร ธิปัตดี, อาจารย์ ดร.สาวิตรี เถาว์โท สอบเค้าโครง
202 59671940102
นางณัฏฐญาณี เพชรผา
-การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ สอบเค้าโครง
203 60751940105
นายวิชชุพงศ์ เมืองสา
-การพัฒนาทักษะปฏิบัติในการบริการอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ สอบเค้าโครง
204 59751940109
นางสาวจุฑาวรรณ นามะสนธิ
-การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทรัพยากรดินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
205 61951920205
นางสาวสาวิภักดิ์ กันนุฬา
-การศึกษาปัญหาและแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.อธิป เกตุสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี สอบเค้าโครง
206 61954010103
นายเตชินท์ ยาดี
-การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนผ่านความสำเร็จกองทุนหมู่บ้าน วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลิณี ศรีไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
207 61954010107
นายวิศิษฏ์ ย่าพรหม
-แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ, อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ สอบเค้าโครง
208 61954010106
MR. LEUTSANGA SANGOUANVONG
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากธนาคารของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ, อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
209 60674010102
MR. OUTHAY SIDACHANH
-โมเดลสมการโครงสร้างความภักดีของลูกค้าต่อธนาคารธุรกิจในภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา สอบเค้าโครง
210 60674010101
นายอดุลยเดช ตันแก้ว
-อิทธิพลของการจัดการความรู้ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความจงรักภักดีของพนักงาน ที่มีต่อกลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤตของกลุ่มธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย หาระสาร สอบเค้าโครง
211 60671930208
นางดาราวรรณ แก้วศรีทอง
การพัฒนารูปแบบสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสุดา ทองเฉลิม แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
212 60671930203
นางสาวณปภัช บัวกิ่ง
-การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
213 60671930205
นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์
-โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิผล ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตา มัชฌิมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จันทะหิน แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
214 60671930206
นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์
-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง สอบเค้าโครง
215 60671930204
นางธิดา วิสาพรม
-การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม, รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล สอบเค้าโครง
216 60671930202
นายสิทธิพงษ์ สุพรม
-รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้การประเมินแบบสะท้อนคิดที่มีผลต่อสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล สอบเค้าโครง
217 60671930201
นายภคิน ธรรมนูญ
-โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของประสิทธิผลโรงเรียน : การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ สอบเค้าโครง
218 61971930104
นางรุ้งมณี ยิ่งยืน
-รูปแบบการส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะในผู้สูงอายุไทย วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล สอบเค้าโครง
219 61971930102
พันเอกพิเศษหญิงธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์
-การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ยากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างสมเหตุสมผลสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราทิพย์ แก่นการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์ สอบเค้าโครง
220 61971920114
นายยุทธนา พรทิพย์
-รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายุคใหม่ของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น สอบเค้าโครง
221 61951920209
นายไชยวัฒน์ บุญอุ้ย
-การศึกษารูปแบบและการดำเนินการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.เกริกไกร แก้วล้วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ สอบเค้าโครง
222 61951920115
นางสาวชนนี โสมกำสด
-การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประทุมเวียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
223 61971920113
นายมะนู ทองน้อย
-กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพวุฒิ ลังกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ สอบเค้าโครง
224 61951920214
นายพงศ์ธร แก้วเนตร
-สภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ บุญรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น สอบวิทยานิพนธ์
225 61871930103
นางสาวปิยดา ปัญญาศรี
-การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการวิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่เพื่อเสริมสร้างทักษะสมองของเด็กปฐมวัย วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จันทะหิน, รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล สอบเค้าโครง
226 61871930102
นางสาวปนัดดา จันทวีศิริรัตน์
-แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
227 61871930101
นางสาวจันทรา ศิลปรายะ
-โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์อภิมานและการวิจัยผสานวิธี วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตา มัชฌิมา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
228 61954010117
นางสาวสุรีพร อยู่สุข
-ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการเตรียมตัวเกษียณอายุราชการของข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล สอบเค้าโครง
229 61954010126
MR. BOUNAOM XAYYALATH
-แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัท ซีบีเอฟ ฟาร์มา จำกัด แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา สอบเค้าโครง
230 61979360105
นายอภินันท์ สุขบท
-รูปแบบการดูแลสุขภาพโดยการบูรณาการภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว เขมร ส่วย ในท้องถิ่นอีสานใต้ วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาจ โสภาพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา ลอยหา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
231 61951920114
นางสาวกฤษณา พาสว่าง
-สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.อธิป เกตุสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ สอบวิทยานิพนธ์
232 61954010127
นางสาวรัชดาภรณ์ ชาญธนโชค
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ สอบเค้าโครง
233 61954010120
นางสาวกรัณฑ์กมล สุขศาตร์
-ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการคลีนิคเสริมความงามในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
234 61954010116
นางสาวสุมิตรา สายแวว
-การรับรู้และคาดหวังที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียน อำเภอเมือง จังหวัดเลย วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย หาระสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ สอบวิทยานิพนธ์
235 61951920112
นายอภิวัช บุระคำ
-ผลกระทบการปฏิบัติตามนโยบายโครงการพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประทุมเวียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ สอบเค้าโครง
236 61951930116
MISS VATSANA LADTANASENGKHAM
-การพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพและความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยใช้การเรียนรู้แบบทำงานเป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์, อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ พรมสีใหม่ สอบเค้าโครง
237 61951930115
MRS. CHANTHAPHONE XAYASONE
-แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา สอบเค้าโครง
238 61951930114
นางปิยะกาญจณ์ สำเภา
-การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาจีนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ สอบเค้าโครง
239 61951930105
นางสาวนงค์ลักษณ์ ดวงศรี
-การพัฒนากลวิธีการสอน PQ4R ที่มีต่อทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์ สอบเค้าโครง
240 61951930112
นางจุฑาพร เมืองเหนือ
-การประเมินโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดโมเดลเชิงตรรกะของโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 เขื่องใน 3 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสุดา ทองเฉลิม สอบเค้าโครง
241 61951930108
นางสาวลาวัลย์ นกสามเมือง
-การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : วิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์ สอบเค้าโครง
242 61951930110
นายรณกฤต ผลแม่น
-โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตา มัชฌิมา, รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ สอบวิทยานิพนธ์
243 61951930103
นางสาวชยานี เชื้อแก้ว
-การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตา มัชฌิมา, อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
244 61951930101
นางสาวกุสุมา ไชยช่วย
-การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตา มัชฌิมา, อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม สอบเค้าโครง
245 61951930113
นายชัยวัฒน์ พนาจันทร์
-การสร้างแบบวัดความร่วมรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุวิภาค วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม, รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา สอบวิทยานิพนธ์
246 61951930102
นางสาวจุฑามาศ วงค์ใหญ่
-การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยสีลำดับขั้นวิชาเคมี เรื่อง โมลและสูตรเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุวิภาค วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตังควนิช สอบวิทยานิพนธ์
247 61854010105
นางสาวรุ่งทิวา บุญเนตร
-ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี สอบวิทยานิพนธ์
248 61854010102
นางสาวนิตยาพร วงค์พุฒ
-ขวัญและกำลังใจ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
249 61952790113
MR. SINPHET SAKKATHINE
-การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 เมกะวัตต์ ณ แขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีม พรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง สอบเค้าโครง
250 61952790112
MR. SAYSOMBATH VONGPHOUXAI
-การคัดแยกผ้าไหมตามความซับซ้อนของลวดลายและคุณภาพของเนื้อผ้าด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุภักดี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
251 61952790111
MR. SANJONH SIYOTHA
-การวิเคราะห์เสถียรภาพของสะพานจมโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร โสมณวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุภักดี สอบเค้าโครง
252 61952790110
MR. VANNAPHA LAXASAN
-การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ในการคัดแยกคุณภาพก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุภักดี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
253 61952790109
MR. PHETSAMAY PHANSOPHA
-การวิเคราะห์โครงสร้างแหนบรถกระบะเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตรโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร โสมณวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง สอบเค้าโครง
254 61952790108
MR. PHOMMA DOUANGPANYA
-การวิเคราะห์การเสริมโครงสร้างแชสซีรถบรรทุกสินค้าเกษตรขนาดเล็กโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร โสมณวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง สอบเค้าโครง
255 61952790107
MR. BOUNPAKHONG DAPHAPHEUPHONG
-การออกแบบและพัฒนาเครื่องฟักไข่แบบหลายชนิดควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีม พรประเสริฐ สอบเค้าโครง
256 61952790106
MR. BOUNNIP KHANLAKSA
-การออกแบบสมาร์ทฟาร์มโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา ฟาร์มทดลองโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสม แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีม พรประเสริฐ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
257 61952790105
MR. CHEUY PHONESAVAN
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบกังหันฟรานซิส กรณีศึกษาเขื่อนเซน้ำน้อย 1 แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.นิกร เห็นงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
258 61952790104
MR. CHANTHAVY PHAIPHICHID
-การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมรถเข็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้คำสั่งเสียงภาษาลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีม พรประเสริฐ สอบเค้าโครง
259 61952790103
MR. KHONESAVANH BOUALAPHA
-การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งคาปาซิเตอร์ขนานกับสายป้อนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ สถานีไฟฟ้าย่อยนาท่อนสาละวัน แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง, อาจารย์ ดร.นิกร เห็นงาม สอบเค้าโครง
260 61952790102
MR. KHOT NANTHAVONG
-การประเมินประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำชนิดกังหันเพลตัน กรณีศึกษาเขื่อนห้วยลำพันใหญ่ แขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.นิกร เห็นงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง สอบเค้าโครง
261 61952790101
นายสุวัฒน์ สุวรรณกูฏ
-การตรวจหาวงรอบการเป็นสัดของสุกรด้วยเทคนิคการประมวลผลวิดีโอ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุภักดี สอบเค้าโครง
262 61952440107
นายหัสพงศ์ วัณฏ์สุรกานต์
-ระบบแผนงานและงบประมาณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ บรรลือ สอบเค้าโครง
263 61952440105
ว่าที่ร้อยตรีธีระวุฒิ สุวรรณทา
-ระบบบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ บรรลือ, รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ สอบเค้าโครง
264 61952440102
นางสาววิชรินี หลวงเทพ
-ระบบสนับสนุนกิจการพิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ บรรลือ, รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ สอบเค้าโครง
265 61952440101
นางสาวพวงทิพย์ นามวิชา
-ระบบวิชาการระบบวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ บรรลือ สอบเค้าโครง
266 61954010125
MR. SOMXAY HONGSAVATH
-คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท ซีพี เอฟฟาร์มา จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร สุขปลั่ง, รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี สอบเค้าโครง
267 61954010114
นางสาวศศิวิมล สร้อยคำ
-รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายอัยการ (ธุรการ) ในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา, รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี สอบเค้าโครง
268 61954010112
นางสาววัชราภรณ์ บุญมาเรือง
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภควัยทำงานในจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา, รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี สอบเค้าโครง
269 61954010111
นางสาวรมณี มุทุวงศ์
-ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา, รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี สอบเค้าโครง
270 61954010110
นางสาวเยาวเรศ น้อมกลาง
-ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดศรีสะเกษ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา, รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
271 61954010109
นางสาวนริสรา ลาลี
-การศีกษาคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา, รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี สอบวิทยานิพนธ์
272 61954010101
นายพิสิฐเลิศ ธนินท์ธาดาภรณ์
-ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านชาบูของประชาชนในเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ, อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
273 60756010205
นางสาวดาวพระศุกร์ ก้อนคำ
-การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ สอบเค้าโครง
274 60756010203
นายพลพัฒน์ ธานี
-การบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี ทุมเมฆ สอบวิทยานิพนธ์
275 60756010202
นายจิรเชฎฐ์ โพธิ์กลิ่น
-แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี ทุมเมฆ สอบวิทยานิพนธ์
276 60756010201
นายกมลศักดิ์ สายเนตร
-การพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี ทุมเมฆ สอบเค้าโครง
277 60679360107
นางสาววรางคณา ไตรยสุทธิ์
-การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาสถาบันวิชชาราม วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา, รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประทุมเวียง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
278 60679360101
นายกุศล บูรพากล้าจน
-การพัฒนารูปแบบการทำงานของกลุ่มผู้สูงอายุในการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออก วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ชมผา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
279 60679360102
นายณัฐนนท์ ศรีอินทราวานิช
-รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเชื่อมโยงในการพัฒนาสู่กลุ่มจังหวัดราชธานีศรีโสธร วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ชมผา, อาจารย์ ดร.กุลวดี ละม้ายจีน สอบวิทยานิพนธ์
280 61951920108
นายวันเฉลิม นามชวัด
-สภาพและปัญหาการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ พรมสีใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น สอบวิทยานิพนธ์
281 62951920126
นางกัญญาภัค เสตพันธ์
-การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษา : เทศบาลนครอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น ยกเลิก
282 60754010104
นายวิชญ์นเรนฤทธิ์ จันทร์ส่อง
-ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ, อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
283 59671940106
นางศิริทัย ธโนปจัย
-รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
284 60671940102
MR. ZHIYONG DAI
-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ตามวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร.กชกร ธิปัตดี สอบเค้าโครง
285 61951920117
นางพิมพิตา โทบุดดี
-ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประทุมเวียง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ สอบเค้าโครง
286 60671920111
นางสาวปิยะวัฒน์ มณีภาค
-อนาคตภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2573) วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ สอบวิทยานิพนธ์
287 60671920112
นางสาวพรกานต์ กลมเกลียว
-รูปแบบการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ สอบเค้าโครง
288 59752760102
นายอัครเดช คำศรี
-การสังเคราะห์เพื่อเพิ่มพาวเวอร์แฟคเตอร์วัสดุตรอนเทียมไททาเนตเจือร่วมแลนทานัมและซิลเวอร์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา, อาจารย์ ดร.คัชรินทร์ เวชชากุล สอบวิทยานิพนธ์
289 60754010117
MR. THIPPHAKONE SAYLATH
-ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ บริษัท ทิบอาพอน จำกัด ในแขวงจำปาสัก ค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ, อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ สอบเค้าโครง
290 60754010115
นางสาวณัฐนันท์ สมชม
-พฤติกรรมการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
291 60754010111
นางสาวภัทรวดี สิมารักษ์
-ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ สอบเค้าโครง
292 60754010108
นางสาวจุฑามาศ สาโท
-คุณภาพการให้บริการลูกค้าของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ สอบเค้าโครง
293 60754010102
MR. VANNAKONE SATTAKOUN
-ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภคในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ, อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ สอบเค้าโครง
294 60753330123
MR. LIEMPHETH SOUVANNAPHONGSAY
-ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านพัฒนาดอนเบาะ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ซาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
295 60753330124
MRS. CHANTHALITH KHAMVONGSY
-ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลมหาเพชร บ้านดอนตลาด เมืองจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ซาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
296 60753330201
นายวีระชัย กำลังงาม
-แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อำเภอสิรินธร อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
297 60753330117
MRS. PHETTAKOUN MANIVANH
-ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท อาจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล, ผศ.พิเศษ ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์ สอบเค้าโครง
298 60753330111
พระอนิรุตต์ มุทธเสน
-พฤติกรรมการเข้าวัดทำบุญของวัยรุ่นในเขตตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์, ผศ.พิเศษ ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
299 60753330102
นายชญานนท์ วรรณกุล
-การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเทศบาลตำบลหัวตะพานรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
300 59751940120
นางสาวอรุณรัตน์ คำแดง
An Analysis of English Noun Modifiers Used in Political News Headlines in the Bangkok Post ไม่ระบุ ปริญญาโท สำเร็จการศึกษา
301 59679360208
นางพิมพ์ชนก หาคำ
-รูปแบบการพัฒนาสุขภาวพเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรวัลย์ โคตรตะ, อาจารย์ ดร.กชพงศ์ สารการ สอบวิทยานิพนธ์
302 59752790101
นายธงชัย บุบผาหอม
-การพัฒนาสมการเพื่อทำนายความหนาที่เหมาะสมของแผ่นพื้นระบบอัดแรงทีหลัง วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร โสมณวัฒน์, อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา