สรุปจำนวนนักศึกษาในที่ปรึกษาอาจารย์ (กำลังศึกษา)


ที่ ชื่อ-สกุล ที่ปรึกษาหลัก (คน) ที่ปรึกษาร่วม (คน) รวมที่ปรึกษา (คน)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา ลอยหา 4 5 9
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตา มัชฌิมา 4 2 6
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม 4 9 13
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ชมผา 4 3 7
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ 5 19 24
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร อุ่นใจ 1 1 2
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง 3 3
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง 4 4
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นดวงดี ศรีสุระ 1 2 3
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จันทะหิน 7 1 8
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี 5 18 23
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาจ โสภาพล 5 3 8
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา 5 6 11
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา 4 4 8
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มูลสิน 1 1 2
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา มูลสิน 2 2 4
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ 3 9 12
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ 6 20 26
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักพล มุ่งลือ 2 2
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ 6 4 10
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรวัลย์ โคตรตะ 8 2 10
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพวุฒิ ลังกา 6 2 8
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล พากเพียร 3 14 17
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา 1 1
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ บุญรมย์ 6 6
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีม พรประเสริฐ 1 3 4
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ 5 6 11
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์ 3 4 7
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลิณี ศรีไมตรี 2 2
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม 3 3
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์ 4 3 7
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราทิพย์ แก่นการ 1 1
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร สุขปลั่ง 3 3
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร โสมณวัฒน์ 5 5
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล ขันเขตต์ 1 1 2
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ 1 1 2
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ 2 1 3
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริสุดา ทองเฉลิม 4 5 9
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์ 3 3
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตังควนิช 5 1 6
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา 4 4
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรนี อะโอกิ 1 2 3
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ซาเสน 4 4
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ บรรลือ 4 2 6
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น 4 18 22
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย หาระสาร 3 3 6
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล 2 1 3
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร 2 2
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล 2 1 3
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ 5 10 15
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช ทาระหอม 2 1 3
52 รองศาสตราจารย์ ดร.กชกร ธิปัตดี 5 6 11
53 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี 3 8 11
54 รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ 5 4 9
55 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประทุมเวียง 5 1 6
56 รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร 4 4
57 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล 4 2 6
58 รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม 4 5 9
59 รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ 3 1 4
60 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช 5 5
61 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช 2 2
62 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา 6 2 8
63 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา 5 3 8
64 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ใจการุณ 4 1 5
65 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา เพียรชนะ 1 1
66 รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ 2 3 5
67 อาจารย์ ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์ 2 2
68 อาจารย์ ดร.กุลวดี ละม้ายจีน 3 1 4
69 อาจารย์ ดร.เกริกไกร แก้วล้วน 5 2 7
70 อาจารย์ ดร.เกษศิริ ทองเฉลิม 2 2 4
71 อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม 5 2 7
72 อาจารย์ ดร.ณรัช ไชยชนะ 3 3
73 อาจารย์ ดร.เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร 2 2
74 อาจารย์ ดร.นิกร เห็นงาม 2 1 3
75 อาจารย์ ดร.นิรมิต ชาวระนอง 4 4
76 อาจารย์ ดร.ปริญา ปริพุฒ 6 7 13
77 อาจารย์ ดร.ปาริชาต รัตนราช 1 1 2
78 อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร 2 2 4
79 อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ 4 6 10
80 อาจารย์ ดร.วิชัย ลุนสอน 1 1
81 อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ พรมสีใหม่ 5 1 6
82 อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์ แก่นอ้วน 1 1
83 อาจารย์ ดร.สาวิตรี เถาว์โท 5 3 8
84 อาจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล 2 2
85 อาจารย์ ดร.สุรัติ จีระพงษ์ 3 3
86 อาจารย์ ดร.อธิป เกตุสิริ 7 7