สรุปจำนวนนักศึกษา (กำลังศึกษา)


ที่ หลักสูตร ระดับ จำนวน (คน)
1 การจัดการ ปริญญาโท 94
2 การจัดการ ปริญญาเอก 5
3 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาโท 12
4 การบริหารการศึกษา ปริญญาโท 158
5 การบริหารการศึกษา ปริญญาเอก 61
6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท 1
7 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปริญญาโท 139
8 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปริญญาเอก 37
9 การสร้างเสริมสุขภาพ ปริญญาโท 1
10 คณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท 3
11 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปริญญาโท 33
12 เทคโนโลยีวิศวกรรม ปริญญาโท 16
13 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 211
14 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประกาศนียบัตรบัณฑิต Not 136
15 ฟิสิกส์ ปริญญาโท 2
16 ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 1
17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ปริญญาเอก 24
18 วิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท 35
19 วิจัยและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก 25
20 วิทยาศาสตรศึกษา ปริญญาโท 17
21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปริญญาเอก 6
22 วิธีวิทยาการวิจัย ปริญญาโท 6
23 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปริญญาโท 91
24 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท 33
รวม 1,147